De Bruuk

route naar de Bruuk:

1     Route zuidzijde Bruuk

2     Route Bruuk Ashorst

Algemeen

De Bruuk is een van de weinig overgebleven “natte schraalgraslanden” in Nederland. Door kalk en ijzer in het kwelwater worden de voedingsstoffen in de bodem gebonden, zodat veeleisende planten (met name ruigtekruiden) er niet van kunnen profiteren: er ontstaat een zogenaamde “schijnarmoede”. Dat geeft de ruimte aan planten die anders geen kans krijgen. Zo zijn er bijzondere (Rode Lijst-)planten te vinden: Spaanse ruiter, klokjesgentiaan, heidekartelblad, vijf soorten orchideeën, vlo-zegge en blonde zegge en gagel.

Bedreigingen en maatregelen
De Bruuk wordt bedreigd door verzuring. De oorzaak daarvan is dat het kalkrijke kwelwater wordt afgevangen door de brede afwateringssloten in de omgeving. Daarnaast is de neerslag in Nederland nog steeds zuur. Gevolg is onder andere dat het veenmos steeds verder oprukt en bijzondere planten en dieren verdrongen worden. Staatsbosbeheer is bezig met grootscheepse hydrologische ingrepen. Doel daarvan is er minder kwelwater af te voeren (onder andere ver-ondiepen van afwaterings-greppels). Het IVN heeft in het verleden greppels gegraven en afvoersloten in het terrein geschoond. Verder wil Staatsbosbeheer bossen en bosschages rooien of afzetten: omvorming van bos naar schraal grasland is een belangrijk doel. Het IVN is actief in het handmatig snoeien en afzetten van bomen en stuiken. Het grasland wordt 1 à 2 keer per jaar gemaaid door Staatsbosbeheer, het IVN voert het maaisel regelmatig af.
Een uitgebreide beschrijving van geologie en historie is te vinden in een excursieverslag van Jan Nilissen op 6 maart 2015 en is te vinden op de site van KNNV-Nijmegen. Klik hier  voor dat bestand.

Natura 2000
De Bruuk is aangewezen als natura 2000 gebied. In januari 2015 verscheen het Ontwerp Beheersplan. (ontwerp_Beheerplan_De_Bruuk)  In dit document wordt het beleid voor de komende jaren voorgesteld en zijn veel onderzoeksgegevens verwerkt.