‘t Zwanenbroekje (Ubbergen)

‘t Zwanenbroekje (Ubbergen)

Berichten over ‘t Zwanenbroekje

Routebeschrijving

Routebeschrijving naar ‘t Zwanenbroekje

Over ‘t Zwanenbroekje

Dit natuurontwikkelingsproject is een particulier initiatief, ongeveer tien jaar geleden gestart, waarbij landbouwgronden worden omgezet in natuur. Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie passend bij het landschap, zodat zoveel mogelijk soorten planten en dieren er zich thuis kunnen voelen.

Natuurwaarden
Zeer schoon water uit de bronnen op de stuwwal, dat voorheen in het riool verdween, stroomt via een duiker onder de weg naar het gebied en door een moeraszone naar het Meertje. Er zijn vistrappen aangelegd zodat trekvissen vanaf de Waal de bovenloop van de beken kunnen bereiken. Er zijn poelen en waterpartijen gegraven voor amfibieën en andere waterbewoners. De oever langs het Meertje is zodanig ingericht dat vogels en vissen er makkelijk kunnen schuilen, nesten maken of paaien. Er is een griend en er zijn hagen geplant van inheems materiaal, waarin vlinders, andere insecten en vogels voedsel en schuilplaatsen vinden. Kleinere zoogdieren vinden hier dekking bij hun omzwervingen en overwintering. Er zijn takkenrillen gelegd en er is een broeihoop opgeworpen. Libellen maken gebruik van de poelen en sloten om hun eitjes af te zetten. Grenzend aan de natte, soortenrijke graslanden komt er centraal een groot rietmoeras ten behoeve van de Roerdomp en de grote Karekiet.


Ecologische verbindingszone: ’t Zwanenbroekje als stapsteen
De ligging van ’t Zwanenbroekje tussen de verkeersweg en het Meertje is strategisch. Beide vormen een geduchte barrière voor dieren die zich willen verplaatsen van de stuwwal naar de polder of omgekeerd. Er zijn technische voorzieningen getroffen om de doortocht mogelijk te maken, zoals dassentunnels en natuurvriendelijke oevers. De aanwezigheid van ’t Zwanenbroekje als stapsteen maakt het dieren aantrekkelijk hiervan gebruik te maken. Het streven is om ook in het open gebied tussen het Meertje en de Groenlanden meer kleine landschapselementen (hagen, struweel, poelen) aan te brengen als dekking of schuil- en verblijfplaats.

Website van ‘t Zwanenbroekje

De Vrienden van het Zwanenbroekje hebben een uitgebreide website over het natuurgebied.